Algemene Servicevoorwaarden

 • Wanneer de klant een toestel binnenbrengt/opstuurt voor herstelling gaat men akkoord met de diagnosekost van €30. De diagnosekost zal enkel vervallen wanneer men akkoord gaat met een herstelling te laten uitvoeren.
 • Indien er een akkoord wordt gegeven voor een datarecovery wordt er automatisch een verbintenis aangegaan tot het betalen van de kosten die hierbij horen. De klant moet in het bezit zijn van het wachtwoord of pincode van het toestel. Wanneer deze informatie ontbreekt zullen de kosten van de geleverde prestaties van de datarecovery alsnog betaald moeten worden.
 • De herstelkosten van eventuele bijkomende defecten die gedurende de aanvankelijke diagnose/ herstelling opduiken, zullen in een extra bestek worden meegedeeld en zijn dus mogelijk niet in de oorspronkelijk vermelde kosten inbegrepen.
 • Indien bij de diagnose blijkt dat een defect ontstaan is door eigen toedoen of foutief gebruik, dan vervalt de garantie en zal de gebruikelijke diagnose- en herstellingskosten aangerekend worden. Ook als het toestel zich nog binnen de garantieperiode bevindt.
 • Op een herstelling is een garantietermijn van 6 maanden van toepassing.
 • Goederen die voor herstelling werden binnen gegeven, dienen binnen een termijn van 12 maanden na datum van kennisgeving door Elektrea dat deze hersteld zijn afgehaald te worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Enkel de originele service- of bestelbon gelden als bewijs en dienen voorgelegd te worden bij afhaling van de betreffende goederen. Indien de termijn van 12 maanden overschreven wordt, zullen de goederen definitief en onherroepelijk eigendom van Elektrea worden, zonder voorafgaandelijke kennisgeving en zonder dat de klant aanspraak kan maken op een vergoeding of schadeclaim.
 • Elektrea is niet aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging van data (foto’s, contacten, bestanden, enzovoort) evenals de gebruiksmogelijkheden, noch voor alle directe of indirecte schade. 
 • Toestellen worden in volgorde van aankomst afgewerkt rekening houdende met de voorraad van de onderdelen. De klant erkent dat hij of zij zal gemaild worden wanneer zijn of haar toestel klaar is. De opgegeven reparatieduurtijd is louter indicatief.
 • Elektrea geeft geen resultaatsverbintenis dat het toestel binnen een bepaalde termijn hersteld is en is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade. Elektrea behoudt het recht om het afgesproken tijdstip van reparatie te veranderen door onvoorziene omstandigheden. De klant heeft hierbij geen recht op een vergoeding. 
 • Elektrea behoudt zich het recht voor om een toestel te weigeren voor of tijdens een reparatie. 
 • Elektrea behoudt zich het recht voor om haar algemene herstellingsvoorwaarden te wijzigen zonder de klant hiervan persoonlijk op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. 
 • Door de afgifte van het toestel voor herstelling of de bevestiging van de herstelling gaat de klant akkoord met de verwerking van de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de herstelling uit te voeren en om over te gaan tot de identificatie van de klant. Indien de klant de gevraagde gegevens niet geeft, kan de eventuele herstelling niet uitgevoerd worden. De schade jegens de klant bij diefstal of onvrijwillige doorgifte of vrijgave van de gegevens wanneer Elektrea hieraan geen fout treft, is beperkt tot de actuele waarde van het toestel. De klant geeft hierbij toestemming om de gegevens door te geven aan onderaannemers/ verwerkers naar keuze van Elektrea om de herstelling uit te voeren. De privacy policy van Elektrea maakt integraal deel uit van de herstellingsvoorwaarden. De klant beschikt over het kosteloze recht op – zonder enige motivering – inzage, wijziging, rechtzetting, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid en verzet tegen het aanwenden van de persoonlijke gegevens via e-mail aan info@elektrea.be